Navigácia

 • Vyčistíme si Európu

  Aj naši štvráci sa zapojili do celoslovenskej výzvy eurokomisára pre životné prostredie a 19. mája čistili breh Pčolinky pri škole a lesík za železničným priecestím.

 • Zber papiera

  4.5. - 7.5. organizujeme zber papiera.  Papier noste pevne zviazaný (len tlačoviny - noviny, časopisy, letáky... - nie kartón)!!! Zber predĺžený do 15.5.2015

 • Deň matiek

  Milé naše mamky a staré mamy, pri príležitosti Dňa matiek Vás pozývame na školskú besiedku, ktorá sa uskutoční v stredu 13. mája 2015 o 15.30 hod v školskej jedálni

 • Hľadáme spevácke a tanečné talenty

  Baví vás spev alebo tanec? Prihláste sa do ďalšieho ročníka súťažnej prehliadky Hľadáme spevácke a tanečné talenty, ktorá sa uskutoční 23. apríla

 • Plenárne rodičovské zhromaždenie

  16. apríla ( štvrtok) sa o 16.00 hod v školskej jedálni uskutoční plenárne rodičovské zhromaždenie. Rodičia a priaznivci školy budú informovaní o aktivitách, ktoré boli vykonané v uplynulých dňoch za zachovanie ZŠ v sieti škôl. Prosíme rodičov, aby sa dostavili v čo najväčšom počte, a tak podporili myšlienku zotrvania školy, a zároveň vyslali signál pre MsÚ, že nám na budúcnosti detí a školy záleží. Po skončení plenárneho zasadnutia sa uskutočnia triednické schôdzky, venované dosiahnutým výchovno - vzdelávacím výsledkom žiakov za uplynulý štvrťrok.

 • 3/4 -ročná pedagogická rada

  16. apríla sa uskutoční pedagogická rada zameraná na zhodnotenie prospechu, dochádzky a správania za 3. štvrťrok.

 • List ministrovi

 • Riaditeľské voľno

  Z dôvodu celoplošného testovania T9 - 2015 je dňa 15.04.2015 na všetkých ZŠ v Snine žiakom udelené riaditeľské voľno. Pre žiakov 1. - 4. ročníka je v prípade potreby zabezpečený dozor v ŠKD od 7.30 do 13.00 hod. ŠJ nebude v prevádzke.

 • Testovanie 9 - 2015

  15. apríla sa žiaci 9. ročníka zúčastnia na testovaní T9 - 2015. Bližšie informácie nájdete na http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9

 • Boj o školu nevzdáme

  Štvrťstoročie demokracie sninská samospráva chce osláviť porušením zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe, školstve a školskej samospráve.

        Začnem trochu netradične, ale má to spojitosť s danou témou. V novembri 1989 som sa ako študent UK v Bratislave zúčastňoval všetkých zhromaždení a protestov proti bývalému režimu a postavil som sa na ochranu ľudských právaj ako člen študentského štrajkového výboru. V tom čase podobní študenti obetovali veľa prebdených nocí, ktoré trávili predajom denníkov distribuovaných v nočných hodinách niekoľko kilometrovým zástupom vodičov smerujúcich na rakúske hranice do slobodnej demokratickej krajiny. Z utŕžených peňazí sme podporovali boj za slobodu slova, za dodržiavanie ľudských práv a za dodržiavanie zákonov. Ako je nám všetkým známe, sloboda a demokracia zvíťazila.

        To, v akej podobe vníma sninská samospráva demokraciu a dodržiavanie zákonov, som s zhrozením zistil najmä v uplynulých dňoch, kedy svojvoľne, bez analýz, bez argumentov, a hlavne s obrovskou dávkou arogancie poslanci Mestského zastupiteľstva v Snine schválili návrh mesta Snina na vyradenie ZŠ na Ulici 1. mája zo siete škôl a školských zariadení  predložený primátorom.  Dôležité je, že neexistuje ani jeden relevantný dôvod na vyradenie tejto školy zo siete.

  Spomeniem dôvody prečo školu nevyradiť:

  • škola  uplynulý rok ukončila s prebytkom v hospodárení,  je ekonomicky sebestačná, bez záväzkov  schopná samostatnej existencie
  • výchovno-vzdelávacie výsledky za rok 2014/2015 na základe prieskumu nezávislej agentúry INEKO: 20. miesto v rámci Slovenska, 5. miesto v rámci kraja
  • v dokumente mesta Snina: „Koncepčný zámer rozvoja školstva na roky 2014 – 2018 s výhľadom do roku 2024 o takomto pripravovanom kroku nie je ani len zmienka
  • škola končí monitorovacie obdobie rekonštrukcie školy začaté v roku 2009/2010 v rámci projektu „Kvalitné vzdelanie pre žiakov športovej školy v Snine“ s oprávnenou investíciou 1 006 1029 EUR
  • koncom roku 2014 úspešne dokončený projekt v rámci operačného programu vzdelávanie (300 000 EUR) z toho zhruba tretina bola použitá na nákup nových IKT technológií a rôznych učebných pomôcok pre žiakov tejto školy
  • vyradením tejto školy by došlo k zníženiu kvality vzdelávania, nakoľko by časť žiakov bola umiestnená na susednú školu a väčšina by ostala naďalej v tých istých priestoroch pod hlavičkou elokovaného pracoviska susednej školy, tu jednoznačne dochádza k porušovaniu vyššie spomínaného zákona a smernice o rušení a zriaďovaní škôl a školských zariadení
  • taktiež spomínaný zákon je porušený tým, že sa obišiel samosprávny orgán riadenia školy, čiže obišli sa právomoci Rady školy pri ZŠ na Ulici 1. mája ako voleného orgánu, ktoré má ochrániť práve zákon z roku 2003
  • spomínaná škola má zo všetkých sninských škôl najviac vyhovujúce parametre pre kvalitné vzdelávanie žiakov v dnešnej modernej dobe,  spĺňa všetky psycho-hygienické  nároky na výučbu, priestorovú vybavenosť, kvalitné zázemie v tichých priestoroch mimo rušného centra
  • práve táto škola je schopná zastrešiť žiakov a pedagógov školy, pod ktorou má v budúcnosti pôsobiť ako elokované pracovisko a nie naopak
  • sninskú samosprávu nezaujíma názor rodičov, nezaujímala ju psychická ujma detí, ktorú daným krokom spôsobili a samozrejme ju ani nezaujímala psychická ujma všetkých zamestnancov tejto školy
  • neexistuje ani jeden relevantný dôvod pre vyradenie tejto školy zo siete, ak za tým nie sú záujmové, ekonomické hry niektorých person tejto samosprávy

  Verím v zdravý rozum poslancov a vedenia mesta, verím, že uznajú svoje pochybenie a veci vrátia späť na pravú mieru, a tak potvrdia dodržiavanie sľubu, ktorý dali občanom tohto mesta.

  Zatiaľ riaditeľ školy na Ulici 1.  mája v Snine  PaedDr. Evald Štofik

 • Stanovisko rodičovskej rady

  Boj o školu nevzdáme

  V stredu 4. 3. 2015 sa v Základnej škole na Ul. 1. mája v Snine uskutočnilo mimoriadne rodičovské združenie, ktoré je reakciou rodičov žiakov a učiteľov na schválený návrh mestského zastupiteľstva na vyradenie ZŠ a školského klubu detí zo siete škôl a školských zariadení.

  V úvode si rozhorčení rodičia  vypočuli informáciu vedenia školy o vzniknutej situácii a boli oboznámení so stanoviskom  Rady školy, ktorá má povinnosť vyjadriť sa  k predloženému návrhu. V diskusii mali možnosť vyjadriť svoje názory. S preloženým návrhom mesta vyslovili hlbokú nespokojnosť a neskrývali sklamanie nad takýmto nesystémovým riešením problémov v školstve. Rodičia, ktorí sa zúčastnili mestského zastupiteľstva vyslovili názor, že ide o vopred pripravený krok, za ktorým sa podľa nich skrývajú skryté záujmy. Aj načasovanie prerokovania takého návrhu  v mestskom zastupiteľstve počas jarných prázdnin, keď sa ráta s tým, že mnohí pedagógovia a rodičia si užívajú obdobie voľna mimo mesta tomu nasvedčuje. Z celého majú  dojem, že najhlavnejším je pozemok a budova.  Nevidia jediný rozumný dôvod na rušenie školy. Žiaci školy pod vedením učiteľov dosahujú dlhodobo vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky. Sú úspešní v ďalšom štúdiu. Prieskumy nezávislých agentúr hovoria, že škola je v rámci Prešovského kraja na 4. mieste a na Slovensku na 2O. mieste  spomedzi všetkých základných škôl. Žiaci sa pravidelne úspešne zapájajú do rôznych súťaží, olympiád zo všetkých predmetov – slovenčina, cudzie jazyky, matematika, geografia, dejepis, chémia, biológia, technika a ďalších. Nehovoriac o ich úspechoch v športovej oblasti. Najmä, čo sa týka volejbalu a zápasenia sú ako škola pravidelným účastníkom súťaží na najvyšších štátnych ale aj medzinárodných úrovniach. Podľa rodičov sú tieto kritériá omnoho dôležitejšie ako jediné kritérium, ktoré posudzovali mestskí poslanci pri predloženom návrhu – pokles počtu žiakov na škole, a s tým súvisiace financovanie. Ako rodičia si túto školu vybrali v prvom rade pre dobro svojich detí. Tak, aby ich dokázali uviesť do života, aby sa presadili v budúcnosti. Pre nich je najdôležitejším kritériom kvalita výučby a vzdelávania. A tá sa škole uprieť nedá. Okrem toho škola je umiestnená v bezpečnom  a tichom prostredí, z psychohygienického hľadiska má vynikajúce priestory. Triedy, chodby, šatne  sú veľké a priestranné. Školská telocvičňa môže smelo konkurovať mestskej športovej hale. Nielen samotná ale aj spolu s gymnastickou telocvičňou, telocvičňou na úpolové športy, posilňovňou, šatňami a hygienickými zariadeniami.  Samozrejme, že si to vyžaduje svoju daň z ekonomického hľadiska. Ale ten, kto plánoval túto stavbu si plne uvedomoval dôležitosť spomínaného. Preto rodičia nechápu snahu mesta o vytvorenie elokovaného pracoviska v takýchto pracovných priestoroch, ktorým nemôže konkurovať ani jedna základná škola v meste.  Skôr by mestu navrhovali opačne, vytvoriť elokované pracovisko z oveľa menšej základnej školy. Je predsa logické pričleniť menšie k väčšiemu a nie naopak.  Vonkajšie ihriská, najväčšiu atletickú dráhu, doskočisko na skok do diaľky škola nemôže upravovať  z dôvodu, že nie sú v jej správe, ale v správe mesta, ktoré tu plánovalo vybudovať multifunkčný športový areál. Škola rešpektuje túto skutočnosť a svojvoľne nevyvíja aktivity, na ktoré nemá oprávnenie. Podľa názoru rodičov zrušením tejto školy, resp. vytvorením elokovaného pracoviska  ide o znehodnotenie majetku mesta.

  Tento krok vnímajú aj ako upretie práva na slobodný výber vzdelávania pre deti. Nikoho nezaujíma ani vplyv tohto rozhodnutia na psychiku detí, učiteľov, ale aj rodičov. Nevedia ako sa zariadiť. Žiadosťou o vyradenie školy zo siete začala negatívna kampaň pre školu. Ako občania mesta si všetci plne uvedomujú, že mesto sa snaží riešiť problémy v oblasti školstva. Ale riešenia šité horúcou ihlou, bez vytvorenej kvalitnej koncepcie, analýz, diskusií s verejnosťou vedú rodičov k tomu, že mesto nezaujíma názor verejnosti.

  V závere rodičovského združenia vyslovili úprimné poďakovanie všetkým zamestnancom školy, ktorí sa plne venujú ich deťom nielen vo vyučovacom čase ale aj mimo vyučovania a  v mnohých prípadoch suplujú rodinu. V prípade dlhodobej neprítomnosti žiakov zo zdravotných dôvodov nemajú problém ponúknuť pomoc aj v domácom prostredí. Prísť, vysvetliť, doučiť.

  Keďže v prvom rade ide rodičom o to, aby „neprehrali“ ich deti, za školu budú bojovať aj petíciou.  Chcú takto ukázať svoju nespokojnosť so stavom, aký je. Protestujú proti spôsobu, akým chce mesto školu zrušiť. Školu s jej históriou, budúcnosťou, ktorá má pevné základy a v popredí jej záujmu je žiak, v ktorého prospech pracuje tím pedagogických i nepedagogických zamestnancov.

            Ing. Mariana Chudíková

                 predsedníčka Rodičovskej rady

   

 • Príjemné veľkonočné sviatky...

  Riaditeľstvo školy praje všetkým žiakom, zamestnancom a priaznivcom školy príjemné prežitie veľkonočných sviatkov.

 • Doktor Jajbolíto

  9. apríla žiaci 2. - 4. ročníka navštívia divadelné predstavenie vo Východoslovenskom divadle v Košiciach

 • Veľkonočné prázdniny

  V dňoch 2.4. - 7. 4. sú veľkonočné prázdniny. Vyučovanie pokračuje v stredu 8. apríla

 • Slávnostné privítanie budúcich prvákov

  12. marca sme v škole  privítali našich budúcich prvákov a ich rodičov.

 • Mimoriadne rodičovské združenie

  Riaditeľstvo školy Vás pozýva na mimoriadne plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v stredu 4. marca 2015 o 17.00 hod. v školskej jedálni. Vaša účasť je mimoriadne dôležitá!!!

 • Podľa najnovšieho celoslovenského prieskumu nezávislej agentúry INEKO sa naša škola umiestnila v rámci Prešovského kraja na 4. mieste, v rámci Slovenska na 20. mieste. Chcete sa dozvedieť viac, kliknite si na
  http://www.sme.sk/c/7308220/pozrite-si-rebricek-najlepsich-skol-na-slovensku.html

 • Jarné prázdniny

  23.2. - 27.2. sú jarné prázdniny. Vyučovanie pokračuje 2. marca.

 • Super trieda

  Chcete získať titul Super trieda? Zapojte sa do zábavnej súťaže žiackeho parlamentu, ktorá sa uskutoční 19. februára. Akcia sa uskutoční až po jarných prázdninách

 • Valentínska pošta

  Máte v škole kamaráta, kamarátku, ktorým chcete prejviť svoje sympatie? 13. februára budú "valentínski poštári " zo školského parlamentu roznášať vaše písomné vyznania vám blízkym osobám.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina
  1.mája 12, 069 01 Snina
 • 057 762 2901

Fotogaléria